Ukrepi

M 10- Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila

  • Cilji: ohranjanje biotske raznovrstnosti, manjša intenzivnost gospodarjenja
  • Pričakovani rezultati: večja pestrost živalskih in rastlinskih vrst na površini in okolici

M 13 – Plačila območjem z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami

  • Cilj: zagotavljanje primerne obdelanosti kmetijskih površin na težje obdelovalnem območju, strmini
  • Pričakovani rezultati: ohranitev obdelanosti in površine v proizvodni funkciji, nezaraščanje

Dobrobit živali (ukrep 14)

  • Cilji: Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.
  • Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

Operacija: Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa: Podukrep M8.6 – Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov

Nakup gozdarske prikolice in vitla.

Za nakup gozdarske prikolice in vitla je upravičenec prejel sredstva iz naslova operacije »Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa«, podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020.

POVZETEK
Jože Soklič je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske
tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov«. S podprto gozdarsko
mehanizacijo bo izvajal sečnjo in spravilo v okviru svoje posesti. Pred dvema letoma je registriral
dopolnilno dejavnost na kmetiji in v okviru te dejavnosti bo izvajal tudi storitve sečnje in spravila.

GLAVNE DEJAVNOSTI
Kmetija, na kateri živi Jože je usmerjena v pridelavo mleka. Na kmetiji imajo dovoljenje za opravljanje
različnih vrst dopolnilnih dejavnost: predelava mesa, predelava mleka, sečnja lesa, spravilo lesa in
predelava lesa. Kmetija bo povečala obseg sečnje, spravila in predelave lesa v sekance in drva.

CILJI
(Navesti kaj upravičenec želi doseči s to aktivnostjo/projektom, npr. cilji naložbe iz poslovnega načrta)
S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:

  • Trajnostno gospodarjenje z gozdovi.
  • Večja varnost pri delu v gozdu.
  • Vzpostavitev gozdno – lesne verige.
Bentral – Rezervacija
RESERVATION FORM ERROR: NO ID